Disclaimer

DISCLAIMER

VSN Online Auction (VOA) heeft veel zorg een aandacht besteed aan de samenstelling van deze website. Desondanks is het mogelijk dat de informatie die via deze website verspreid wordt onvolledig, onjuist of schadelijk is.

VOA sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortkomt uit, of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen.

Aan de publicatie van regelgeving op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de geldende versie van de regelgeving wordt verwezen naar de tekst zoals gepubliceerd in de Staatscourant.

De informatie van deze website wordt regelmatig aangevuld. Wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enig bericht vooraf worden aangebracht.

Overname van de informatie van de website van VOA is alleen toegestaan na verkregen toestemming van VOA. Dit recht op overname geldt niet voor foto’s en video’s waarop copyright berust.

Deze website is geoptimaliseerd voor Google Chrome, Internet Explorer (versie 8 en hoger), Safari en Firefox (versie 3.5 en hoger). VOA kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor een foutieve on onvolledige weergave van deze website. Tevens vallen technische storingen of onbereikbaarheid niet onder de verantwoordelijkheid van VOA.

This website uses cookies. This way we can ensure that your browsing experience is made even more pleasant. For more information, please review its Privacy Policy.