VEILINGVOORWAARDEN VSN ONLINE AUCTION

 

 

ALGEMEEN

 1. De Verenigde Sportpaardenhandel Nederland (hierna te noemen VSN) organiseert en faciliteert de VSN Online Auction (VOA) en veilt één of meerdere paarden in opdracht van verkoper, zijnde eigenaar van het paard en VSN-lid, zonder partij te zijn of te worden bij tot stand te komen of gekomen Koopovereenkomsten.
 2. Degene die tijdens de VOA op een paard biedt of een paard koopt wordt geacht de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden te hebben aanvaard. Toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden is uitgesloten.
 3. Koper is degene die tijdens de VOA het bod uitbrengt dat door VOA in opdracht van verkoper als hoogste bod wordt aanvaard. Tussen koper en verkoper komt een Koopovereenkomst tot stand op het moment dat VOA een bod van bieder/koper als hoogste bod aanvaardt. Hierbij is VOA geen partij. VOA zal een schriftelijke verklaring Koopovereenkomst aan koper verzenden per email en koper is verplicht deze volledig ingevuld en ondertekend binnen zeven kalenderdagen na verzending te retourneren aan VOA.
 4. Deelname aan VOA voor potentiële kopers is enkel en alleen toegestaan voor natuurlijke personen en rechtspersonen die zich hebben geregistreerd op de website. VOA behoudt zich het recht voor om registratie voor VOA en (verdere) deelname van een bieder aan de veiling om haar moverende redenen  op elk moment te weigeren en/of eenzijdig te beëindigen. Na registratie krijgt bieder een strikt persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord, waarmee toegang tot het biedsysteem mogelijk is. Bieder is verantwoordelijk voor alle handelingen die op de veiling plaatsvinden en die voortvloeien uit gebruik van bieders gebruikersnaam en wachtwoord. Biedingen geschieden digitaal/elektronisch. Per paard is het hoogste bod aangegeven op de veilingsite.
 5. Deelname aan de veiling impliceert dat koper en verkoper uitdrukkelijk en zonder enig voorbehoud akkoord gaan met deze veilingvoorwaarden en de verschuldigdheid van de vergoeding van gemaakte kosten, zijnde 10% van de aankoopprijs excl. btw en 8% van de verkoopprijs excl. btw te berekenen over de afslagprijs.
 6. De door VOA aangeboden veilingpaarden zijn vòòr aanvang van VOA te bezichtigen op de website door middel van foto’s en video’s waarop de paarden te zien zijn. Ook wordt schriftelijke informatie over de paarden op de website verstrekt.
 7. VOA sluit op een vooraf aangegeven datum en tijdstip. Indien de laatste vijf minuten voor de aangegeven sluitingstijd een bod wordt uitgebracht wordt de sluitingstijd (steeds) met vijf minuten verlengd. Definitieve sluiting vindt vervolgens plaats vijf minuten na het laatste bod.
 8. De VSN treedt bij de VSN Online Auction op als veilingservice, de verkoop van de paarden vindt plaats tussen verkoper en koper.

 

 

VEILING

 1. Biedingen en betalingen vinden plaats in Euro’s.
 2. Bij het uitbrengen van een bieding wordt bieder geacht voor zichzelf te bieden en is hij/zij persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor de uit deze bieding voortvloeiende verplichtingen. Indien bieder verklaart namens een derde te handelen, blijft hij/zij naast deze derde onverkort verantwoordelijk en aansprakelijk jegens VOA.
 3. Tijdens VOA worden de paarden bij opbod verkocht.
 4. De biedstappen tijdens VOA zijn als volgt (excl. btw):
 1. Startbedrag van € 6.000
 2. Per bod € 6.000 tot € 10.000 biedstappen van € 500
 3. Vanaf € 10.000 - € 30.000 biedstappen van € 1.000
 4. Vanaf € 30.000 biedstappen van € 2.000
 1. Een bieder aanvaardt de bijzondere omstandigheden die zich bij een online veiling kunnen voordoen waaronder technische onvolkomenheden waardoor niet tijdig een bod kan worden uitgebracht.

14.  De bieder met het één na hoogste bod is verplicht zijn/haar bod gedurende 14 dagen na sluiting van de veiling gestand te doen voor het geval het hoogste bod ongeldig wordt verklaard of niet gestand wordt gedaan.

15.  De ter veiling aangeboden paarden worden voetstoots verkocht, zonder actie of refactie, in de staat waarin zij zich bij totstandkoming van de koopovereenkomst bevinden, zonder aansprakelijkheid van VOA verband houdende met de waarde, de staat en/of de hoedanigheid van geveilde paarden. Het risico van verlies van en/of schade aan en/of van schade veroorzaakt door het geveilde paard berust bij bieder/koper vanaf het moment van totstandkoming koopovereenkomst.

16.  Indien koper consument is kan een koopovereenkomst met betrekking tot de aankoop van een paard via VOA (internetkoop) gedurende een periode tot 14 dagen na de (af)levering zonder opgave van redenen op basis van het wettelijke herroepingsrecht van artikel 6:230o e.v. BW ontbinden. In geval koper gebruik wil maken van dit herroepingsrecht is hij/zij gehouden hiervan schriftelijk bericht te doen aan VOA en aan verkoper door een aangetekende brief. Na ontbinding is koper gehouden het paard aan verkoper terug te zenden voor rekening en risico van koper. Koper zal tijdens de bedenktijd en terugzending zorgvuldig omgaan met het paard en, indien verstrekt, volgens instructie(s) van verkoper. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij koper.

 

AANVAARDING, BETALING EN LEVERING

17.  De paarden worden geveild in de staat waarin – en hoe ze zich bevinden op het moment van de veiling.

18.  VOA verstrekt geen garantie ten aanzien van de gezondheidstoestand van de paarden en de toekomstige geschiktheid van de paarden voor de sport. Alle risico’s in dit verband blijven voor rekening van koper.

19.  Voorafgaand aan de veiling zijn de paarden klinisch en röntgenologisch gekeurd door een dierenarts in opdracht van de verkopers van de paarden. De röntgenbeelden zijn beoordeeld voor de sport door de veterinair adviseur van VOA. Informatie is op te vragen via paardenkliniek@watermolen.net. Op 28 december kunt u telefonisch contact opnemen over de röntgenbeelden op telefoonnummer +31 53 7920070. De röntgenbeelden en klinische rapportage zijn op de website na registratie te bekijken en te downloaden voor eigen gebruik.

20.  Het eigendom van het paard gaat over op koper op het moment dat koper al hetgeen hij/zij verschuldigd is aan VOA op grond van de in het kader van de veiling gesloten overeenkomst heeft voldaan.

21.  VOA stuurt koper ter zake de koopsom, vermeerderd met btw -indien het paard met btw verkocht wordt- een factuur. Betaling van deze factuur dient binnen drie dagen na de factuurdatum plaats te vinden in de valuta waarin is gefactureerd (Euro). De koopsom wordt als volgt berekend: het afslagbedrag wordt vermeerderd met een bedrag gelijk aan 10% van het afslagbedrag (opgeld), een en ander te vermeerderen met het van toepassing zijnde btw-tarief. Het btw-tarief kan afhankelijk zijn van de hoedanigheid / nationaliteit van verkoper, koper en toepasselijke regelgeving. Indien ter zake van overgang van geveilde paarden naar een andere lidstaat van de Europese Unie op verzoek van koper wordt gefactureerd met het btw-nultarief, verplicht koper zich alle daartoe noodzakelijke voorwaarden te vervullen teneinde een rechtsgeldige intracommunautaire transactie te verwezenlijken. Indien toepassing van het nultarief door welke omstandigheid ook (achteraf) niet mogelijk blijkt, is koper op dat moment alsnog een bedrag verschuldigd ter grootte van het bedrag dat verschuldigd zou zijn indien sprake is van een binnenlandse levering van het desbetreffende paard. Op verzoek van VOA is koper verplicht vorenbedoeld bedrag onmiddellijk aan VOA te voldoen. Alsdan zal terugbetaling daarvan eerst en slechts plaatsvinden indien bieder / koper naar genoegen van VOA aan de voorwaarden hiervoor genoemd heeft voldaan. Bieder / koper is aansprakelijk en vrijwaart VOA in ieder geval voor alle schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan genoemde voorwaarden. Daarnaast is bieder / koper aansprakelijk voor alle (buiten)gerechtelijke kosten die VOA maakt, met een minimumbedrag van € 1.000, incl. BTW.

22.  Indien koper in gebreke blijft met tijdige betaling van de factuur, is koper van rechtswege in verzuim en is hij/zij een wettelijke rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor één hele maand gerekend wordt.

23.  Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die VOA moet maken ter invordering van haar facturen komen voor rekening van koper. Buitengerechtelijke kosten worden aan koper in rekening gebracht tegen een forfaitair tarief van 15% over het te incasseren bedrag met een minimum van € 250.

24.  Zodra koper aan alle verplichtingen krachtens de voorwaarden van VOA heeft voldaan, deelt VOA dat aan verkoper mede. Vanaf dat moment houdt verkoper het paard voor risico van koper en vanaf dat moment is verkoper gehouden binnen 14 dagen het paard op te (laten) halen. Verkoper dient bij afname het paardenpaspoort en registratiepapier van het paard aan koper af te geven.

25.  Na deze veertien dagen is verkoper gerechtigd stallings- en verzorgingskosten bij koper in rekening te brengen van € 300 per maand. Verkoper zal deze kosten rechtstreeks in rekening brengen bij koper.

26.  Koper dient bij afname / levering van het gekochte paard de nodige voorzichtigheid in acht te nemen en aanwijzingen door of namens de verkoper gegeven onvoorwaardelijk en onverkort op te volgen. Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname / levering van het gekochte paard veroorzaakte schade en zal VOA en verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

27.  Verkoper en koper zijn gehouden, binnen 5 kalenderdagen nadat het paard is afgenomen / geleverd, VOA daarvan mededeling te doen per email.

28. Mocht koper van oordeel zijn dat er bij het paard sprake is van een stalondeugd(en), of andere gebreken, dan dient koper VOA binnen 5 dagen na feitelijke afname / levering schriftelijk met een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de aard van het stalondeugd en/of gebreken op de hoogte te stellen. VOA zal het paard door een door haar aan te wijzen veterinair laten onderzoeken. Indien naar oordeel van de veterinair de door koper omschreven stalondeugd(en) en/of gebreken worden geconstateerd, dient verkoper de ter zake gemaakte kosten te voldoen. Koper dient gemaakte kosten te voldoen wanneer de veterinair de stalondeugd(en) en/of gebreken niet constateert.

 

UITSLUITING EN BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID

29.  VOA is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door verstrekking van onjuiste en/of onvolledige informatie, ongeacht aard en omvang van de schade en van die informatie en ongeacht de herkomst van die informatie. Indien de onjuiste en/of onvolledige informatie afkomstig is van verkoper dient verkoper VOA te vrijwaren voor alle aanspraken van (een) derde(n) dienaangaande.

30.  VOA is niet aansprakelijk voor schade ontstaan voorafgaand aan, tijdens en/of na afloop van de veiling veroorzaakt door of aan personen en/of door of aan zaken en/of door aan paarden.

31.  VOA is niet aansprakelijk voor schade, direct noch indirect en ongeacht aard en omvang, als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door (een) derde(n).  

32.  VOA is niet aansprakelijk voor de tekortkoming in de nakoming van enige verplichting die het gevolg is van staking, tekorten, rellen, onlusten, brand, overstroming, storm, explosies, natuurrampen, oorlog, epidemieën en/of pandemieën, overheidsingrijpen, arbeidsomstandigheden, aardbevingen, materiaalgebrek of iedere andere omstandigheid waarop VOA in redelijkheid geen invloed kon uitoefenen.

33. Bieder / koper is aansprakelijk voor alle schade door hem-/haarzelf veroorzaakt en vrijwaart VOA tegen iedere aanspraak van (een) derde(n), waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, verkopers en/of andere bieders / kopers, verband houdende met die schade, ongeacht aard en omvang.

34.  Uitsluitingen van aansprakelijkheid van VOA gelden niet in geval van een aan VOA aan te rekenen opzet of grove schuld van VOA.

35.  Iedere aansprakelijkheid van VOA is te allen tijde beperkt tot een bedrag van maximaal € 10.000. Aanspraken op schadevergoeding vervallen in ieder geval 12 maanden na de dag van de gebeurtenis waaruit de schade voortvloeit en waarvoor VOA verantwoordelijk is, onverminderd het bepaalde in art. 6:89 BW.

36.  VOA sluit geen verzekering af ten behoeve van verkoper en/of koper van het betreffende paard. Aangezien koper en verkoper geheel voor eigen rekening en risico aan de veiling deelnemen adviseert VOA hen, indien gewenst,  bedoelde verzekering zelf af te sluiten.

 

GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

37.  De rechtsverhouding tussen VOA en verkoper, tussen VOA en koper en tussen verkoper en koper worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht, met algehele uitsluiting van het Weense Koopverdrag (CISG). Geschillen zullen worden beslecht overeenkomstig het Arbitragereglement van het NAI (Nederlands Arbitrage Instituut) door één arbiter te benoemen volgens de lijstprocedure. De arbitrage vindt plaats in Utrecht. De arbitrageprocedure wordt in de Nederlandse taal gevoerd. Indien verkoper en/of VOA een procedure aanhangig wil maken en koper is consument, zal verkoper / VOA gedurende een maand koper in de gelegenheid stellen schriftelijk kopers keuze voor NAI-arbitrage of de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, kenbaar te maken. In geval van een spoedeisend belang (kort geding) kan verkoper / VOA die termijn bekorten tot vijf werkdagen.

38.  De Nederlandse tekst van deze veilingvoorwaarden is bindend.


Deze website maakt gebruik van cookies. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat uw surfervaring nog aangenamer wordt. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie